Vad är ett skolbibliotek?

Definitioner och kännetecken på skolbibliotek

Vad säger skollagen?
Enligt skollagen gäller följande:
 • Skolbiblioteken är en del av det allmänna biblioteksväsendet.
 • Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Detta regleras i Skollagen (Skolverket) och Bibliotekslagen
 • Kravet på att elever ska ha tillgång till skolbibliotek gäller för såväl offentliga som fristående skolor.

Sabina Fernandez 2.jpg
Litteraturutredningen visar på skolbibliotekariens betydelse.

Vad säger Skolinspektionen?

Följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek:
 • * Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.
 • * Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
 • * Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

I och med att den nya skollagen började tillämpas den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Läs mer om hur Skolinspektionen tolkar bestämmelserna: Råd och vägledning för skolbibliotek


Varför skolbibliotek?

Här hittar du argument för skolbibliotek. Bra att ha till hands vid marknadsföring, förhandlingar och diskussioner.
 • School Libraries Work! är en sammanställning av 20 års empiriska studier i amerikanska skolor där man undersökt skolbibliotekets betydelse för elevers måluppfyllelse. Ladda ner 2016 utgåva av rapporten här: School Libraries Work
 • Gör skolbibliotekarien någon skillnad? En studie av skolbibliotekariens betydelse för unga elevers läs- och språkutveckling
  En magisteruppsats om hur skolbibliotekarien gör skillnad för elevernas resultat i skolan: Gör skolbibliotek skillnad?
 • Varför har man skolbibliotek? En lista med argument för skolbibliotek sammanställd av Mediotekets skolbiblioteksgrupp (???): Varför har man skolbibliotek.docx
 • LinkedInSlideshare är ett globalt nav med professionellt innehåll där man bland annat kan hitta presentationer om och argument för skolbibliotek: Skolbibliotek-SlideShare
 • Litteraturutredningen. Mot bakgrund av den påtagligt försämrade läsförståelsen genomfördes 2015 en Litteraturutredning som bland annat pekade på vikten av skolbiblioteket som en pedagogisk resurs i elevernas lärande: Läs mer här: Litteraturutredningen-Skolbibliotek

Bloggar om skolbibliotek

 • I Skolbiblioteksbloggenfinns information, inspiration och omvärldsbevakning med fokus på skolbibliotek. Bloggen skrivs av Mediotekets skolbiblioteksgrupp.
 • Skolbibliotek Östs medlemmar skriver om ett brett utbud av ämnen som rör skolbibliotek i Skolbibliotek Öst Blogg
 • Skolbiblioteksgruppen - Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG) har visionen "ett Sverige där bemannade skolbibliotek är en självklar och integrerad del i skolans arbete". På deras webbsida publiceras blogginlägg skrivna av representanter för olika organisationer i NSG.
 • Omvärldsbloggendrivs av Skolverket. Där bloggar Stefan Pålsson om aktuella frågor och problemställningar kring IT i skolan, följande handlar om Skolbibliotek

Forskning om skolbibliotek


Skolbiblioteksstatistik

Kungliga Biblioteket (KB) publicerar sedan 2012 årligen Skolbiblioteksstatistik. Rapporten hämtas på KBs blogg Biblioteksstatistik.
På bloggen finns även de rapporter som KB publicerat gällande statistik och biblioteksplaner under senaste åren. Följande länkar handlar om Skolbibliotek:
Skolbibliotek i biblioteksplanerna En kartläggning av hur detaljerat landets kommuner väljer att aktivt planera sin skolbiblioteksverksamhet på central nivå med biblioteksplanen som styrande dokument.
Skola+Bibliotek=Skolbibliotek - Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola.Inspiration!

UR:s filmer om skolbibliotek
Prezipresentation av bibliotekarien Jennifer LaGarde